Αλφαβητικός Κατάλογος Φαρμάκων Ψυχιατρικής – Ψυχοφάρμακα

ψυχοφαρμακα

Κατάλογος – “Ψυχοφάρμακα”

Στον παρακάτω αλφαβητικό κατάλογο φαρμάκων θα βρείτε τα ονόματα των σημαντικότερων φαρμάκων στην ψυχιατρική (ψυχοφάρμακα), τα εμπορικά τους ονόματα (brand names και άλλες μάρκες), τα πρωτότυπα ψυχοφάρμακα και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Τα φάρμακα είναι ταξινομημένα αλφαβητικά με βάση την εμπορική ονομασία τους.

ΦΑΡΜΑΚΟ

ΟΥΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ABILIFY Αριπιπραζόλη ABILIFY Αντιψυχωσικό
ALOPERIDIN Αλοπεριδόλη ALOPERIDIN Αντιψυχωσικό
ANAFRANIL Κλομιπραμίνη ANAFRANIL Αντικαταθλιπτικό
ATARAX Υδροξιζίνη ATARAX Αντιϊσταμινικό
Αγχολυτικό
ATIVAN Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
AZAPIN Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
BERGAMOL Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
BESPAR Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
BRINTELLIX Βορτιοξετίνη BRINTELLIX Αντικαταθλιπτικό
CENTRAC Πραζεπάμη CENTRAC Αγχολυτικό
CERTORUN Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
CIPRALEX Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
CIPRANED Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
CIRCADIN Μελατονίνη CIRCADIN Υπναγωγό
CITALOPRAM Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
CLONOTRIL Κλοναζεπάμη CLONOTRIL Αγχολυτικό
CYMBALTA Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
DEPRERAM Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
DEPREVIX Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
DESYREL Τραζοδόνη TRITTICO Αντικαταθλιπτικό
DORM Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
DULOXETINE Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
DUMYROX Φλουβοξαμίνη DUMYROX Αντικαταθλιπτικό
EFEXOR XR Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ENLIFT Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ENTACT Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
EPILYD Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
EPSILAT Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
ESCITALOPRAM Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ESPOZA Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ETIAPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
FRISIUM Κλοβαζάμη FRISIUM Αγχολυτικό
GALOPRAN Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
GEODON Ζιπρασιδόνη GEODON Αντιψυχωσικό
HALCION Τριαζολάμη HALCION Υπναγωγό
HIPNOSEDON Φθοριονιτραζεπάμη HIPNOSEDON Υπναγωγό
IMOVANE Ζολπικλόνη IMOVANE Υπναγωγό
INVEGA Παλιπεριδόνη INVEGA Αντιψυχωσικό
LADOSE Φλουοξετίνη LADOSE Αντικαταθλιπτικό
LANAMONT Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
LEPONEX Κλοζαπίνη LEPONEX Αντιψυχωσικό
LEXOTANIL Βρωμαζεπάμη LEXOTANIL Αγχολυτικό
LORAZEPAM Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
LOXAPIN Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
LYRICA Πρεγκαμπαλίνη LYRICA Αγχολυτικό
MELOCIN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
MEMOMAX Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
MINITRAN Αμιτρυπτιλίνη & Περφαιναζίνη MINITRAN Αντικαταθλιπτικό
Αντιψυχωσικό
MIRTAPIL Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
MIRTAZAPINE Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
MOLIPAXIN Τραζοδόνη TRITTICO Αντικαταθλιπτικό
MOTOFEN Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
NEUROSEDINE Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
NORAFEXIN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
NOTORIUM Βρωμαζεπάμη LEXOTANIL Αγχολυτικό
NOVHEPAR Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
NOZINAN Λεβομεπρομαζίνη NOZINAN Αντιψυχωσικό
OLANSEK Ολανζαπίνη ZYPREXA Αντιψυχωσικό
PAROXETINE Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
PAROXIA Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
PASCALIUM Βρωμαζεπάμη LEXOTANIL Αγχολυτικό
PRAMITAL Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
PREFUCET Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
PREXAT Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
QUEPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
QUETIAPINE Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
RATICE Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
REAGILA Καριπραζίνη REAGILA Αντιψυχωσικό
REMERON Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
RENEVIL Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
RISPERDAL Ρισπεριδόνη RISPERDAL Αντιψυχωσικό
SATURNIL Αλπραζολάμη XANAX Αγχολυτικό
SAXIB Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
SEROLUX Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SEROPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SEROPRAM Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
SEROQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SEROR Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
SEROSMINE Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
SEROTYP Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SEROXAT Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
SERTRAL Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SERTRALINE Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SOLBEN Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
SOLIAN Αμισουλπρίδη SOLIAN Αντιψυχωσικό
SONATA Ζαλεπλόνη SONATA Υπναγωγό
SPRAVATO Κεταμίνη SPRAVATO Αντικαταθλιπτικό
Ψυχεδελικό
STEDON Διαζεπάμη STEDON Αγχολυτικό
STILNOX Ζολπιδέμη STILNOX Υπναγωγό
STRESSIGAL Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
SYCREST Αζεναπίνη SYCREST Αντιψυχωσικό
TALOSIN Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
TAVOR Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
TIAQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
TITUS Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
TRANKILIUM Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
TRANXENE Κλοραζεπάτη TRANXENE Αγχολυτικό
TRITTICO Τραζοδόνη TRITTICO Αντικαταθλιπτικό
UMOLIT Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
VALDOXAN Αγομελατίνη VALDOXAN Αντικαταθλιπτικό
VELPINE XR Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VEN-FAX Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VENLAFAXINE Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VENLAXIN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
WELLBUTRIN XR Βουπροπιόνη WELLBUTRIN Αντικαταθλιπτικό
XADEVIL Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
XANAX Αλπραζολάμη XANAX Αγχολυτικό
XERISTAR Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
XOLTIVA Ολανζαπίνη ZYPREXA Αντιψυχωσικό
YENTREVE Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
ZACALEN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ZANIPRAM Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
ZAREDROP Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ZOLARAM Αλπραζολάμη XANAX Αγχολυτικό
ZOLOFT Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZOLOTRIN Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZORTAL Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZYBAN Βουπροπιόνη WELLBUTRIN Αντικαταθλιπτικό
ZYPREXA Ολανζαπίνη ZYPREXA Αντιψυχωσικό